Şirketimize ilettiğiniz staj başvuru formunda, özgeçmişinizde, sizinle yapılan yazışmalar, görüşmeler ve mülakatlar sırasında şirketimizle aşağıda belirtilen kişisel verileri paylaşmaktasınız. Bu kişisel verileriniz şirketimiz tarafından bu bilgilendirme metninde belirtilen şartlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz sizi tanımamıza ve iş başvurunuzun sahip olduğunuz özelliklerinize göre şirketimizde açık olan pozisyona uygun olup olmadığının değerlendirilmesinde yardımcı olacaktır.  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat, kişisel verilerin işlenmesi konusunda ilgililerin uyması gereken bazı usuller belirlemektedir. KVKK ve ilgili diğer mevzuat gereği, veri sorumlusu olarak şirketimizin, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda tarafınızı aydınlatma ve bazı durumlarda açık rızanızı alma zarureti bulunmaktadır. Bu bilgilendirme metni bu amaçla hazırlanmıştır. 

1.    Staj Başvurunuz Kapsamında Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz:

a.    Genel Nitelikli Kişisel Veriler:

Kimlik bilgileri : Ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, bekarlık soyadı, medeni hal, cinsiyet, uyruk gibi nüfus cüzdanı, askerlik durumu belgesi, sürücü belgesi gibi belgelerde bulunan kimlik bilgileri, imza vb.
İletişim bilgileri : Telefon / gsm numarası, e –posta adresi, adres / ikametgah.  
Özlük bilgileri : Özgeçmiş bilgileri, referans bilgileri, SGK Sicil No, daha önce çalıştığınız şirket bilgileri vb.
Mesleki deneyim bilgileri  : Okul / üniversite bilgileri, sertifika, diploma, eğitim bilgileri, staj başvuru süreçleri kapsamında şirketimizin yaptığı sınavların belgesi / sonuçları, unvan vb. 
Finansal bilgiler : Ücret / maaş (teklifi) vb. 
Görsel ve işitsel kayıtlar : Fotoğraf, online staj görüşmelerinde yapılan görüntü / video ve ses kayıtları.
Diğer bilgiler  : Sigara kullanım bilgisi.

b.    Özel Nitelikli Kişisel Veriler:

Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri : Adli sicil kayıtları.  
Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar : Kimlik belgisinde bulunması durumunda, din bilgileri.
Sağlık bilgisi : Kimlik belgesinde bulunması durumunda, kan grubu, akciğer filmi.

(Din ve kan grubu bilginiz, içerisinde din ve kan grubu bilginiz bulunan kimlik belgenizin / fotokopisinin bilgilendirme metninde belirtilen bazı faaliyetler kapsamında işlenmek mecburiyetinde olduğundan kayıtlara girmektedir.)
2.    Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepler: 

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından aşağıda sayılan amaçlarla sınırlı olmak üzere ve aşağıda belirtilen KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplerle KVKK ve ilgili diğer mevzuat gereğince gerekli ölçüde işlenmektedir. 

a.    İş faaliyetlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, şirketimizde açık olan pozisyonlara uygun adaylarının bulunması için stajyer adaylarının başvuru ile stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, bu kapsamda kişisel verilerinizin kayıt altına alınması, staj başvurunuzun, özgeçmişinizin, eğitim, tecrübe ve donanım özelliklerinizin değerlendirilmesi (hukuki sebep: ”İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,  veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, din ve kan grubu bilgisi bulunan kimlik belgesinin / fotokopisinin işlenmesinin hukuki sebebi: “Veri sahibinin açık rızası”, adli sicil kayıtların işlenmesinin hukuki sebebi: “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”),

b.    Sizinle yüz yüze veya online staj görüşmelerinin gerçekleştirilmesi, online staj görüşmelerinin görüntü / video kayıtlarının yapılması ve bu kayıtların saklanması (hukuki sebep: ”İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,  veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, online staj görüşmelerinin görüntü / video kayıtlarının yapılmasının / işlenmesinin hukuki sebebi : “Veri sahibinin açık rızası”),

c.    Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinde yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, bu kapsamda dil bilginizin ve diğer özelliklerinizin değerlendirilmesi ve tespiti için sınavların gerçekleştirilmesi, sınav sonuçlarınızın kayıt altına alınması ve değerlendirilmesi (hukuki sebep:”İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,  veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, din ve kan grubu bilgisi bulunan kimlik belgesinin / fotokopisinin işlenmesinin hukuki sebebi: “Veri sahibinin açık rızası),

d.    İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması kapsamında kişisel verilerinizin (online iş görüşmelerinde yapılan görüntü / video kayıtları dahil) ileride şirketimizde veya Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinde stajyer adayın özelliklerine uygun bir pozisyonun açılması ihtimaline karşı 2 yıllık süreyle saklanması, başvurunuzun yeniden değerlendirilmesi ve bu süre içerisinde uygun bir pozisyonun açılması durumunda sizinle telefon, sms, whatsapp veya e-mail yoluyla iletişime geçilmesi (hukuki sebep:”İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,  veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, din ve kan grubu bilgisi bulunan kimlik belgesinin / fotokopisinin ve online staj görüşmelerinde yapılan görüntü / video kayıtlarının işlenmesinin / saklanmasının hukuki sebebi: “Veri sahibinin açık rızası”),

e.    Bizimle yüz yüze yapacağınız staj görüşmeleri için gerektiğinde, organizasyon ve etkinlik yönetimi kapsamında adınıza seyahat organizasyonun, konaklama rezervasyonun yapılması, uçak/tren/otobüs biletlerin alınması (hukuki sebep: ”İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,  veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, din ve kan grubu bilgisi bulunan kimlik belgesinin / fotokopisinin işlenmesinin hukuki sebebi: “Veri sahibinin açık rızası”),

f.    İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında bu bilgilendirme metninde belirtilen faaliyetler ve süreçlerle ilgili gerektiğinde sizinle telefon, sms, whatsapp veya e-mail yoluyla iletişim kurulabilmesi ve tarafınıza bilgi verilmesi (hukuki sebep: ”İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,  veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”),

g.    Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi kapsamında şirketimizdeki bilgi teknoloji ve bilgi işlem, iş faaliyetlerin ve şirket içi ve dışı iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli uygulamaların / programların / sistemlerin kullanılması, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerin elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanması için gerekli işlemlerin yapılması (hukuki sebep: “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”).

3.    Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi:

Yukarıda sayılan amaçlarla ve yukarıda belirtilen KVKK’nın 5. ve 6.  maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplerle kişisel verileriniz otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla insan kaynakları platformu aracılığıyla ya da bizzat tarafınızdan sizinle yapılan telefon görüşmeleri, whatsapp ve mail yazışmaları, yüz yüze ya da online staj görüşmeleri veya başkaca bir şekilde şirketimizle iletişime geçmeniz halinde sözlü, yazılı ve elektronik yöntemlerle toplanmaktadır ve işlenmektedir.

4.    Kişisel Verilerinizin Yurtiçinde Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarıldığı:

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda yurtiçinde gerekli olduğu ölçüde aşağıda belirttiğimiz hizmet sağlayıcılara / tedarikçilere ve özel hukuk tüzel kişiler / şirketlere aktarılmaktadır;

a.    Bizimle yüz yüze yapacağınız staj görüşmeleri için gerektiğinde, organizasyon ve etkinlik yönetimi kapsamında adınıza seyahat organizasyonun, konaklama rezervasyonun yapılması, uçak/tren/otobüs biletlerin alınması amacıyla kişisel verileriniz seyahat ile vize acentesi, otel, organizasyon / danışmanlık şirketi gibi ilgili hizmet sağlayıcılara aktarılmaktadır. (hukuki sebep: ”İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,  veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin / aktarılmasının zorunlu olması”, din ve kan grubu bilgisi bulunan kimlik belgesinin / fotokopisinin işlenmesinin / aktarılmasının  hukuki sebebi: “Veri sahibinin açık rızası”).

b.    Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinde yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, bu kapsamda dil bilginizin ve diğer özelliklerinizin değerlendirilmesi ve tespiti için sınavların gerçekleştirilmesi amacıyla, sınav süreçlerinde kişisel verileriniz şirketimizin işbirliği yaptığı eğitmenlere / eğitim kuruluşlarına ve sınavlar için online eğitim / sınav uygulamalarının / programların kullanılması amacıyla bu online uygulamaları / programları ile ilgili hizmetleri aldığımız ilgili hizmet sağlayıcılara aktarılmaktadır (hukuki sebep: ”İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,  veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin / aktarılmasının zorunlu olması”, sınav süreçlerinde din ve kan grubu bilgisi bulunan kimlik belgesinin / fotokopisinin işlenmesinin / eğitmenlere ve eğitim kuruluşlara aktarılmasının  hukuki sebebi: “Veri sahibinin açık rızası).

c.    Şirketimiz ile Kansai Altan Boya Sanayi ve Ticaret A. Ş. (Kansai Altan) şirketlerinin ortaklarındaki kesişmeler nedeniyle,  bazı iş faaliyetleri ve süreçleri, örneğin insan kaynakları yönetimi süreçleri, bilgi teknoloji ve bilgi işlem süreçleri, iki şirket adına ortak departmanlar tarafından yürütülmektedir. Ayrıca şirketimizde iş başvurunuza uygun pozisyonunun bulunmaması durumunda, staj başvurunuz Kansai Altan şirketi nezdinde de değerlendirilmektedir.  Bu nedenlerle staj başvurunuz kapsamında paylaştığınız ve bu bilgilendirme metninde belirtilen kişisel verileriniz zorunlu olarak Kansai Altan şirketine de aktarılmaktadır (hukuki sebep:  “Veri sahibinin açık rızası”). 

5.    Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Hangi Amaçlarla Kimlere / Nerelere Aktarıldığı:

Kişisel verileriniz KVKK’nın 9/1 maddesi gereğince “açık rızanız” hukuki sebebine dayalı olarak aşağıda sayılan amaçlarla yurtdışına belirtilen hizmet sağlayıcılara / tedarikçilere ve özel hukuk tüzel kişiler / şirketlere aktarılmaktadır:

a.    Şirketimizin bilgi teknoloji ve bilgi işlem süreçlerinin, bilgi güvenliği süreçlerinin, şirket içi ve dışı iletişim faaliyetlerinin ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla kullandığı Microsoft Office365 gibi uygulamalar kapsamında açık rızanıza binaen bu bilgilendirme metninde belirttiğimiz kişisel verileriniz yurtdışına Microsoft’a aktarılmakta olup,  Microsoft’un yurtdışında bulunan veri merkezlerinde / bulut tabanlarında depolanacaktır. 

b.    Sizinle online staj görüşmelerinin yapılması amacıyla kullandığımız uygulamalar kapsamında da görüntü ile ses kayıtlarınız ve bu metinde belirtilen diğer kişisel verilerinizden söz konusu kayıtlar kapsamında açıklananlar online görüşmeleri için kullandığımız Microsoft uygulamaları (örneğin Skype, MS Teams) nedeniyle yurtdışına Microsoft’a aktarılmakta olup, Microsoft’un yurtdışında bulunan veri merkezlerinde / bulut tabanlarında depolanacaktır. 

c.    Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinde yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, bu kapsamda dil bilginizin ve diğer özelliklerinizin değerlendirilmesi ve tespiti için sınavların gerçekleştirilmesi, bunun için online eğitim / sınav uygulamalarının / programların kullanılması amacıyla bu uygulamalar / programlar ile ilgili hizmetleri aldığımız yurtdışında Hollanda’da bulunan ilgili hizmet sağlayıcısına / tedarikçiye ad, soyad gibi kimlik bilgileriniz, sınav sonuçları gibi mesleki deneyim bilgileriniz aktarılmaktadır, bu kişisel verileriniz hizmet sağlayıcının / tedarikçinin kişisel verilerini depoladığı Amazon Web Services bulut tabanlarında ve hizmet sağlayıcının / tedarikçinin Almanya’da bulunan serverlerinde depolanmaktadır. 

d.    Şirketimizin personel özlük işlerinin ve insan kaynakları yönetim süreçlerinin yürütülmesi kapsamında stajyer adaylarının bilgilerinin kayıt edilmesi, özlük bilgilerinin tutulması ve görevlendirme süreçleri gibi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kullandığımız  personel özlük işleri ve insan Kaynakları IT / yazılım programı / uygulaması nedeniyle bu bilgilendirme metninde belirttiğimiz kişisel verileriniz bilgi teknoloji / IT / yazılım hizmetleri aldığımız Avrupa’da bulunan SAP şirketine aktarılmakta olup, SAP şirketinin Avrupa’da bulunan veri merkezlerinde / bulut tabanlarında depolanacaktır. 

e.    Şirketimizin personel özlük işlerinin ve insan kaynakları yönetim süreçlerinin yürütülmesi kapsamında stajyer adaylarının bilgilerinin kayıt edilmesi, özlük bilgilerinin tutulması ve görevlendirme süreçleri gibi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla whatsapp aplikasyonunun kullanılması durumunda, bu bilgilendirme metninde belirttiğimiz kişisel verileriniz whatsapp aplikasyonu/uygulamasına aktarılmakta olup, veri merkezlerinde/bulut tabanlarında depolanacaktır.

6.    KVKK Kapsamındaki Haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi ilgili kişisel veri sahiplerinin haklarını düzenlemektedir. Bu madde kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak şirketimizin Kemalpaşa OSB Mah. İzmir ankara yolu(Ansızca) Küme Evleri No 287 Kemalpaşa İzmir  açık adresine, akzonobel@hs01.kep.tr  e-posta adresine veya mevzuatta belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

7.    Veri Sorumlusu Olarak Şirketimizin Bilgileri:

Unvan : AkzoNobel Kemipol Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres : Kemalpaşa OSB Mah. İzmir ankara yolu(Ansızca) Küme Evleri No 287 Kemalpaşa İzmir
Ticaret Sicil Müd. : İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No. : 340-K-2097
Telefon : 90 (232) 877 0030
E-mail  : akzonobel@hs01.kep.tr

“Akzonobel Kemipol Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi – Stajyer Adayı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metnini” okudum ve anladım. 

18 yaş altında olan çocuklar adına ebeveynlerden biri, yukarıdaki bilgilerin / imza satırın altına “18 yaş altında (…) isimli kızım / oğlum adına beyan ediyorum” şeklinde beyanda bulunmaları rica olunur. 

_________________________  _________________________ 
Tarih  Stajyer Adayı Ad, Soyad, İmza